ΑΡΧΙΚΗ

erasmusErasmus+ στην Ευρώπη: Υποστήριξη Ευρωπαίων Αναλυτών της Συμπεριφοράς με την Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Εκπαίδευσης

 

Θεωρητικό Υπόβαθρο του Προγράμματος

 • Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς είναι η επιστημονική βάση αποτελεσματικών και εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση ατόμων με ή χωρίς αναπηρίες;
 • Στην Ευρώπη, ωστόσο, δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα προσόντα για παροχή υπηρεσιών από Αναλυτές της Συμπεριφοράς;
 • Στην Ευρώπη, υπάρχει στρεβλωμένη αντίληψη για την επιστήμη της Ανάλυσης της Συμπεριφοράς.;
 • Αντιθέτως, στις ΗΠΑ και Καναδά, η Ανάλυση της Συμπεριφοράς έχει μια μακρά ιστορία και είναι νομικά θεσμοθετημένη.
 • Στις ΗΠΑ και Καναδά, οι Αναλυτές της Συμπεριφοράς είναι πιστοποιημένοι και έχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος;
 • Στις ΗΠΑ και Καναδά, οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην Ανάλυση της Συμπεριφοράς θεωρούνται ‘Χρυσός κανόνας’, και χρηματοδοτούνται από τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης;
 • Η επιστημονική έρευνα παρουσιάζει κλινικά και στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε εκείνους που έχουν δέχθηκαν τέτοιες παρεμβάσεις;
  Στην Ευρώπη περισσότερο από το 3.5% του πληθυσμού έχει αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές δυσκολίες, αλλά λίγοι εξ αυτών έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Αναλυτών της Συμπεριφοράς;
 • Η αυξανόμενη συχνότητα ανθρώπων με αναπηρία συνοδεύεται με κοινωνικό κόστος, ανεργία, επιδείνωση της ψυχικής υγείας, και χαμηλότερη ποιότητα ζωής για τα άτομα που επηρεάζονται άμεσα και για τις οικογένειές τους: αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 10-18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι και οι οικογένειές τους θα μπορούσαν να ωφεληθούν άμεσα από τις υπηρεσίες κατάλληλα εκπαιδευμένων Αναλυτών της Συμπεριφοράς;
 • ΑΛΛΑ: Σύστημα αξιολόγησης των απαιτούμενων προσόντων στην Ανάλυση Συμπεριφοράς δεν διατίθεται στην Ευρώπη. Το παρόν πρόγραμμα είναι ένα πρώτο βήμα στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος μέσω της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης για Ευρωπαίους Αναλυτές της Συμπεριφοράς;

Στόχοι του προγράμματος

 • Η διασφάλιση διαφάνειας και αναγνώρισης ικανοτήτων και προσόντων για Αναλυτές της Συμπεριφοράς;
 • Αντιμετώπιση ελλείψεων σε ικανότητες, και στάθμιση της αναντιστοιχίας μεταξύ δεξιοτήτων;
 • Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες;
 • Υποστήριξη εκπαιδευτών και σχετικών επαγγελματιών μέσω της ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, βελτιώνοντας έτσι την επαγγελματική κινητικότητα και απασχόληση;

 Μέθοδος

Οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν με:

 • Την ανάπτυξη και καθορισμό επαγγελματικών προτύπων στην Ανάλυση Συμπεριφοράς με ολοκληρωμένη τυποποίηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ( European Qualifications Framework- EQF) και έξι Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (National Qualifications Framework-NQFs);
 • Τη δημιουργία απαραίτητων δεξιοτήτων για εισαγωγικό και μεταπτυχιακό επίπεδο Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης στην Ανάλυση Συμπεριφοράς (EuroBAs);
 • Την ανάπτυξη διαδικτυακού μαθήματος σε πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό εισαγωγικό επίπεδο;
 • Σημείωση: Αυτά τα προσόντα δεν θα επικεντρωθούν σε μια μοναδική μέθοδο παρέμβασης, αλλά στην επιστημονική, θεωρητική και πρακτική βάση ενός ευρέος φάσματος εμπειρικά τεκμηριωμένων διαδικασιών