ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Η Ομάδα Έργου

Η στρατηγική συνεργασία μας βασίζεται σε εταίρους της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν επιτυχώς συνεργαστεί και στο παρελθόν σε ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάνω από μια δεκαετία. Η ομάδα είναι καλά οργανωμένη και ειδικευμένη να εφαρμόζει τις απαραίτητες μεθοδολογίες για τον καθορισμό επαγγελματικών προτύπων, απαραίτητων προσόντων, και την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης. μαθημάτων. Επιπλέον, η συνεργασία έχει ειδίκευση σε θέματα Ψυχικής Υγείας, Κλινικής Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, και Τεχνολογίας.

Υπεύθυνος Φορέας:

Ulster University, N. Ireland

 

Συνεργάτες:

 • Queen’s University of Belfast, N.Ireland
 • Stockholm University, Sweden
 • European Institute for the Study of Human Behaviour (IESCUM), Italy
 • Masaryk University, Czech Republic
 • Panteion University of Social and Political Sciences, Hellenic Republic
 • Neuro Hero Ltd, Ireland
 • Erasmus University Rotterdam, the Netherlands

 

Αποτελέσματα/παραδοτέα

Νέο επαγγελματικό πρότυπο στην Ανάλυση Συμπεριφοράς με τίτλο : European Behaviour Analyst (EuroBA) θα είναι διαθέσιμο με:

 • Επαρκή και πλήρη καθορισμένα πρότυπα για την Ευρώπη και τις χώρες εταίρους της ΕΕ;
 • Δύο επίπεδα δεξιοτήτων: εισαγωγικό και μεταπτυχιακό;
 • Ένα εισαγωγικό μάθημα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης;
 • Το επαγγελματικό πρότυπο και η εκπαιδευτική ύλη θα μεταφραστεί και τροποποιηθεί σε έξι Ευρωπαϊκά πολιτισμικά και γλωσσικά πλαίσια;

 

Επίδραση

TΤο έργο θα έχει ευρεία επίδραση, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;

 • Στην επαγγελματική εκπαίδευση, στο πλαίσιο προσόντων, στις παρεμβάσεις σε άτομα με αναπηρία, στην απασχόληση, στη γεωγραφική και κοινωνική κινητικότητα, στην ψυχική υγεία, την ποιότητα ζωής, και στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων;
 • Στην ενίσχυση, ευελιξία και επαγγελματική απασχόληση εκπαιδευτών και σχετικών με το θέμα επαγγελματιών;
 • Δημιουργώντας ευκαιρίες για επαγγελματίες να ανοίξουν νέους ορίζοντες, όπως με την ένταξη τους σε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ανάλυση της Συμπεριφοράς;
 • Παρέχοντας σε ανθρώπους με αναπηρίες πρόσβαση σε επιδέξιους επαγγελματίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν ικανότητες, να βελτιώσουν την απασχόληση, την κινητικότητα, την ποιότητα ζωής και τη ψυχική υγεία.