Domů

erasmusErasmus+ in Europe: Vytvoření kvalifikačních standardů a vzdělávání pro evropské behaviorální analytiky (EuroBA).

 

Odůvodnění projektového záměru

 • Behaviorální analýza je vědní obor, který tvoří základy mnoha vzdělávacích, vývojových a psychosociálních intervencí založených na vědeckých důkazech, které jsou používány k podpoře osob se zdravotním postižením a bez něj;
 • V Evropě však neexistují žádné uznávané kvalifikace pro behaviorální analytiky;
 • V Evropě je o behaviorální analýze rozšířeno mnoho nepravdivých informací;
 • Naproti tomu v USA / Kanadě má behaviorální analýza dlouhou historii a v Severní Americe je také legislativně ukotvena.
 • V USA / Kanadě jsou behaviorální analytici certifikováni / licencováni;
 • V USA / Kanadě jsou intervence založené na behaviorální analýze považovány za „zlatý standard“ a jsou financovány prostřednictvím systémů zdravotnictví nebo školství;
 • Výsledky výzkumů opakovaně prokazují optimální a statisticky významné pokroky u jedinců, kteří těchto intervencí využili.
 • Zlepšení podpory klientů má pro nás zásadní význam, protože v Evropě má více než 3,5% populace zdravotní postižení, včetně autismu;
 • Rostoucí počet osob se zdravotním postižením je spojen se zvýšenými náklady pro společnost, nezaměstnaností nebo nedostatečnou zaměstnaností, zhoršením duševního zdraví a snížením kvality života jednotlivců s postižením a jejich rodin: to znamená, že nejméně 10–18 milionů Evropanů a jejich rodin by mohlo profitovat díky službám poskytovaným řádně kvalifikovanými behaviorálními analytiky;
 • ALE: Kvalifikační standardy v behaviorální analýze nejsou v Evropě k dispozici. Náš projekt je prvním krokem k řešení tohoto problému. Cílem projektu je vytvoření kvalifikačních standardů a odborného vzdělávání evropských behaviorálních analytiků.

Cíle našeho projektu

 • Zajistit transparentnost a uznávání znalostí, dovedností a kvalifikací pro behaviorální analytiky napříč Evropou;
 • Předcházet nedostatkům a nesouladům ve znalostech a dovednostech;
 • Zlepšit budoucí podporu osob se zvláštním postižením;
 • Podporovat pedagogy a další odborný personál v pomáhajících profesích a zvýšit jejich dovednosti a kvalifikac,i a tím zlepšit také pracovní mobilitu a zaměstnatelnost.

 Postup řešení projektu

Cíle projektu budou dosaženy prostřednictvím:

 • Vytváření profesních standardů v behaviorální analýze s komplexní standardizací (přímou návazností na evropský rámec kvalifikací (EQF) a šestí národních rámců kvalifikací (NQF));
 • Vytváření kompetenčních profilů pro Evropského behaviorálního analytika (EuroBA) na základní a magisterské úrovni; ;
 • Přípravy on-line vzdělávacího kurzu pro základní úroveň EuroBA ve vícejazyčné / kulturní verzi;
 • V neposlední řadě je třeba dodat, že: tyto kvalifikační standardy se nezaměří na jedinou intervenční metodu, ale na teoretický a praktický odborný základ celé škály účinných postupů založených na vědeckých důkazech.