Partners

Prof Mickey Keenan

Prof Mickey Keenan

Prof. Mickey Keenan je významným členem akademické obce Ulsterské univerzity.  Je držitelem Ceny za prosazování rovnosti příležitostí (BPS), Ceny za mimořádné úspěchy (NYSABA), Ceny za veřejnou službu v oblasti behaviorální analýzy (SABA), Ceny Michaela Hemmingwaye (BACB), Ceny za mezinárodní rozvoj behaviorální analýzy (SABA) a první mezinárodně udělené ceny za obhajobu osob s Autismem od organizace Autism Speaks. Je členem výboru Cambridge Center for Behavioral Studies (Cambridgeského centra pro behaviorální studia). Jeho výukový program týkající se behaviorální analýzy si můžete prohlédnout zde: https://www.behaviouranalysis.eu.com

 

Prof Karola Dillenburger

Prof Karola Dillenburger

Karola Dillenburger je profesorkou behaviorální analýzy a vzdělávání a vedoucí Centra behaviorální analýzy na Queens University Belfast. Je garantkou magisterského studia Poruchy autistického spektra (MSc ASD). Podílela se na rozvoji a vyučuje v magisterském studijním programu Aplikovaná behaviorální analýza (MSc ABA). Je školitelkou mnoha studentů doktorského studia. Její výzkum se zaměřuje na intervence založené na důkazech pro ohrožené děti a dospělé, včetně dětí s diagnózou autismus, na behaviorální vzdělávání rodičů a sebeobhájců a na rodičovství s dětmi s postižením.

Profesorka Dillenburger je klinická psycholožka (HCPC) a certifikovaná behaviorální analytička na doktorské úrovni (BCBA-D). Pracovala s rodinami a dětmi v oblasti školství a v terapeutických zařízeních. Je autorkou mnoha publikací, včetně řady knih, recenzovaných odorných článků a multimediálních zdrojů. Často je zvána k přednáškám na národních a mezinárodních konferencích v USA, Indii, Evropě a Austrálii.

 

Dr Stephen Gallagher

dr. stephen gallagher

Dr. Stephen Gallagher je garantem magisterského studia aplikované behaviorální analýzy na Ulsterské univerzitě.  Je certifikovaným behaviorálním analytikem na doktorské úrovni (BCBA-D).  Před nástupem na Ulsterskou univerzitu pracoval jako behaviorální analytik – konzultant pro charitativní organizaci “Parents’ Education as Autism Therapists” (P.E.A.T.), kde také vedl vývoj multimediálního edukačního nástroje “SIMPLE STEPS”.

 

doc. Karel Pančocha

Ass. Prof. Karel Pančocha

Docent Karel Pančocha je vedoucím vědeckým pracovníkem, který se zaměřuje na autismus, aplikovanou behaviorální analýzu, sociální inkluzi a participaci osob s postižením ve společnosti. Vyučuje kurzy metodologie výzkumu ve speciální pedagogice, jednopřípadový experimentální design a koncepty a principy behaviorální analýzy.

 

Dr. Sheri Kingsdorf

Dr.Sheri Kingsdorf

Dr. Sheri Kingsdorf je odbornou asistentkou na Masarykově univerzitě v České republice a certifikovanou behaviorální analytičkou na doktorské úrovni (BCBA-D). Od roku 2002 působí  v oblasti behaviorální analýzy a speciální pedagogiky. Její projekty zahrnovaly práci na modelu komplexní aplikace behaviorální analýzy do školství (CABAS), výuku v americkém veřejném školství v souvislosti s jejím působením na Kolumbijské univerzitě a Univerzitě Miami, behaviorální konzultace po celém světě a další mezinárodní transdisciplinární výzkumné aktivity.

 

Dr. Jacqueline Schenk

Dr Jacqueline Schenk

Jacqueline Schenk je psycholožka s doktorátem z vývojové psychologie (Leiden University, 1996) se zvláštním zájmem o experimentální a aplikovanou behaviorální analýzu zahrnující typicky a atypicky se vyvíjející jedince (0-23 let). Ve své současné pozici docentky na Erasmus University v Rotterdamu propaguje vědní obor behaviorální analýzy ve výuce i výzkumných projektech, a to v úzké spolupráci s odbornými organizacemi zaměřenými na vzdělávání a podporu mládeže v Nizozemsku.  

 

Prof Paolo Moderato

Prof Paolo ModeratoPaolo Moderato je profesorem psychologie na Milánské univerzitě IULM. Je prezidentem organizace IESCUM – italské pobočky Mezinárodní  asociace behaviorální analýzy (ABAI) a Evropské asociace pro behaviorální analýzu (EABA). Prof. Moderato je také prezidentem KBT- Italia a bývalým prezidentem Evropské asociace behaviorálních a kognitivních terapií (European Association for Behaviour and Cognitive Therapies) a členem ACBS (Asociace pro kontextuální behaviorální vědy) a členem představenstva Cambridge Center for Behavioral Studies. Byla mu udělena cena SABA za rok 2002 za mezinárodní rozvoj behaviorální analýzy. Je editorem časopisu Behavior and Cognitive Practice – Nakladatelství FrancoAngeli. Jeho publikační činnost v oblasti behaviorální analýzy si můžete prohlédnout zde: http://www.iescum.org/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=80

 

Prof Lise Roll-Pettersson

Prof Lise Roll-Pettersson

Lise Roll-Pettersson je profesorkou speciální pedagogiky na Stockholmské univerzitě a garantkou magisterského programu aplikované behaviorální analýzy se zaměřením na autismus. Mezi její výzkumné zájmy patří kvalita vzdělávacího prostředí, intervence založené na důkazech a systémová opatření ovlivňující vzdělávání a vývoj dětí s autismem a vývojovými poruchami. Je hlavní řešitelkou čtyřletého výzkumného projektu, v jehož rámci byl přeložen a kulturně adaptován nástroj Autism Program Environmental Rating Scale-Preschool – APERS-PE (viz Benjö et al., 2019) pro švédský system podpory. Mezi její další výzkumné zájmy patří kulturní aspekty ovlivňující podporu a služby pro děti s autismem a také potřeby a vnímání rodičů a širší rodiny.

 

Dag Strömberg

Dag Strömberg

Dag Strömberg absolvoval magisterské studium logopedie na Karolinska Institutet v roce 1999. Od roku 2007 je certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA) a působí jako prezident Švédské asociace pro behaviorální analýzu. Již více než 20 let pracuje v rámci rehabilitačních služeb pro osoby s autismem, kdy poskytuje intervenci přímo dětem a pečovatelům a také poskytuje supervizi a školení pracovníkům v předškolních zařízeních, školách a rehabilitačních centrech. Dag se také podílí na různých univerzitních programech na Stockholmské univerzitě a na mezinárodní úrovni, především ve Francii, Rusku a Indii.

 

Dr. Robert C. Mellon

Dr Robert Mellon

Dr. Robert Mellon, BCBA, je profesorem experimentální klinické psychologie na Panteionské univerzitě sociálních a politických věd v Aténách, kde založil a vede Laboratoř experimentální a aplikované behaviorální analýzy. Jeho výzkumné zájmy zahrnují averzivní kontrolu, variabilitu chování, sebekontrolu a způsoby řešení problémů.